top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna arrow Stypendia arrow Regulamin wyjazdów stypendialnych
Stypendia - Regulamin PDF Drukuj E-mail

REGULAMIN WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION

WSTĘP

§ 1. Zorganizowane formy zajęć terenowych i edukacyjnych wyjazdów młodzieży stanowią integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego i są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją fundacji.

§ 2. Działalność powinna służyć wzbogaceniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kształtowaniu motywacji i ambicji młodzieży.

§ 3.Wycieczki edukacyjne dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów, wieku, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej, związane jednak z nauką języka angielskiego.

§ 4. Program, skład uczestników oraz kierownika i opiekunów wycieczek zatwierdza Zarząd fundacji Effectus Papilionis Foundation.

ROZDZIAŁ I

Wycieczki edukacyjne

§ 5. Zorganizowanymi formami wyjazdów podopiecznych fundacji Effectus Papilionis są:

  • zajęcia w terenie np. obozy żeglarskie, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen czy do teatru;
  • wycieczki zagraniczne w ramach nagrody za osiągnięcia w nauce np.wyjazd do Wielkiej Brytanii;

 

§ 6. Wyjazd edukacyjny stanowić ma nagrodę dla uczniów wyróżniających się swoją ciężką pracą, bardzo dobrymi wynikami i wysoką frekwencją przez cały rok szkolny (powyżej 60%). Osoby te wybierane są bezpśrednio przez lektora po konsultacji z Zarządem fundacji lub za pośrednictwem koordynatora fundacji Effectus Papilionis.

oraz o

§7. Warunkiem bezwzględnym uczestnictwa z wyjeździe jest udzielenie pisemnej zgody Rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 8. Wyjazdy nie są obowiązkowe i wyróżniony uczeń może z nich zrezygnować, powinien jednak poinformować Fundację z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (minium 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem).

§ 9. Fundacja finansuje koszty transportu, zakwaterowania oraz wyżywnienia; a także ewentualne koszty wstępów, bądź biletów do atrakcji turystycznych. Pozostałe koszty pokrywa Uczeń.

§ 10. Fundacja zapewnia ubezpieczenie na czas wycieczki edukacjnej.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA NA WYJAZDACH EDUKACYJNYCH

§ 11. Opiekunem wycieczki edukacyjnej musi być osoba pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem, odpowiednimi warunkami zdrowotnymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim, mająca doświadczenie w pracy z młodzieżą. Opiekunem może być lektor fundacji Effectus Papilionis lub inna wykwalifikowana osoba spełniająca wyżej wymienione kryteria, wyznaczona przez fundację Effectus Papilionis Foundation.

§ 12. Podczas wyjazdu edukacyjnego Fundacji przypada jeden opiekun na grupę 10 uczniów.

§ 13. Grupa powinna się nie rozdzielać, a w przypadku korzystania z jakichkolwiek środków komunikacij powinna zająć miejsca jak najbliżej siebie np.: w jednym wagonie kolejowym.

§ 14. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za dojazd Ucznia do miejsca spotkania wycieczki. Opiekun Fundacji bierze Uczniów pod swoją opiekę od momentu rozpoczęcia wyjazdu edukacyjnego. Miejsce, termin oraz godzina rozpoczęcia wyjazdu jest określona na minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powrót ucznia niepełnoletniego w czasie trwania wycieczki jest możliwy tylko w towarzystwie opiekuna lub jego rodzica, a w przypadku ucznia pełnoletniego za zgodą opiekuna wycieczki.

§ 16. Podział uczestników wyjazdu na grupy podczas podróży i wycieczki jest możliwy tylko w razie zapewnienia grupie odpowiedniej liczby opiekunów.

§ 17. Każda grupa wycieczkowa powinna być zaopatrzona w apteczkę pierwszej pomocy (środki opatrunkowe i przeciwbólowe ) oraz mapę turystyczną, a każdy uczestnik wycieczki powinien mieć odpowiednie obuwie i odzież.

§ 18. W razie niedyspozycji zdrowotnej ucznia może on pozostać na czas wycieczki w miejscu zakwaterowania. Decyzję w tej sprawie podejmuje opiekun wycieczki.

§ 19. Nie wolno organizować żadnych wyjść podczas, burzy, śnieżyc i gołoledzi i innych niebezpiecznyh warunkach pogodowych.

§ 20. Obowiązkiem każdego opiekuna grupy jest liczenie uczestników, przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu.

§ 21. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek podporządkować się poleceniom

opiekuna wycieczki. Opiekun, w razie wypadku, podejmuje jednoosobowo decyzje i jest za nie odpowiedzialny.

§ 22. Każdy uczestnik wyjazdu musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych

wypadków. Ubezpieczenie zapewnia Fundacja.

§ 23. Agenda/plan wyjazdu powinien być przekazany Rodzicom lub opiekunom do wglądu przed wycieczką.

ROZDZIAŁIII

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA WYJAZDACH EDUKACYJNYCH

§ 24. Każda grupa uczestnicząca w wyjeździe ma obowiązek dostosować się do przepisów obowiązujących w rejonie swego pobytu.

§ 25. W momencie przybycia do miejsca noclegu wszyscy uczestnicy wycieczki muszą podporządkować się obowiązującym tam przepisom lub zaleceniom opiekuna.

§ 26. Wszystkie reklamacje i uwagi uczestników wyjazdu powinny być najpierw zgłoszone opiekunowi wycieczki. Tylko opiekun, w uzasadnionych okolicznościach,interweniuje u gospodarza obiektu.

§ 27. W trakcie wyjazdu zabrania się picia i przechowywania alkoholu, palenia

tytoniu i używania innych środków zabronionych przez polskie prawo lub posiadających negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Wykroczenia w tym względzie oraz działania zagrażające życiu, zdrowiu lub godności innych osób są niedopuszczalne. Uczeń dopuszczający się powyższych wykroczeń może zostać, decyzją Zarządu, zobligowany do pokrycia kosztu wyjazdu edukacyjnego oraz skreślony z listy uczniów fundacji.

§ 28. Kierownik wyjazdu może podjąć decyzję odesłania do domu uczestników, jeśli ich zachowanie jest niezgodne z Regulaminem. W takim przypadku Rodzic ma obowiązek przyjechać do miejsca pobytu i zabrać niepełnoletniego ucznia z wyjazdu na własny koszt lub, w przypadku Ucznia pełnoletniego zapłacić za Jego powrót. Opiekun wyjazdu niezwłocznie zgłasza zaistniały fakt Zarządowi fundacji, bądź jej koordynatorowi.

§ 29. W razie powszechnej niesubordynacji uczestników wyjazdu edukacyjnego kierownik może przerwać dalszy pobyt i zorganizować wcześniejszy powrót grupy. Informację o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie przekazać Zarządowi Fundacji, koordynatorowi Fundacji oraz w miarę możliwości Rodzicom.

ROZDZIAŁ IV

DOKUMENTACJA

§ 303. Fundacja dysponuje dokumentacją związaną z wyjazdem edukacyjnym. Dokumentacja powinna zawierać:

q Listę uczestników wyjazdu; wraz z danymi kontaktowymi, adresem, PESELem oraz nr paszportu, legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego;

q Potwierdzenie faktu rezerwacji noclegów oraz transportu;

q Plan wycieczki;

q Pisemną zgodę rodziców wszystkich uczniów biorących udział w wyjeździe uwzględniającą termin i miejsce wyjazdu;

q Numery polisy ubezpieczeniowej;

q Tematy zajęć dydaktycznych oraz przybliżony plan ich realizacji.

............................................

miejsce i data

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/podpisana ....................................................., jako Rodzic bądź opiekun prawny ............................................... wyrażam zgodę na wzięcie udziału przez moją Córkę/Syna w wyjeździe edukacyjnym do Wielkiej Brytanii (Londynu) w dniach.............

Oświadczam, także iż zapoznałem sie oraz akceptuje Regulamin Wyjazdów Edukacyjnych Effectus Papilionis Foundation zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Fundacji www.papilionis.org

 

..................................................

(czytelny podpis)

 

Pełna wersja regulaminu w formacie PDF