top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna arrow Fundacja arrow Statut fundacji
Statut fundacji PDF Drukuj E-mail

Statut Fundacji


ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez:

a)      Katarzynę Rozenfeld;

b)      Krzysztofa Darmetko;

c)      Daniela Tomasza Żuchowskiego;

d)      Wojciecha Adama Rowickiego;

e)      Cezarego Wojciecha Pietrasika;

f)        Stanisława Zbigniewa Kejlera;

g)      Katarzynę Agnieszkę Ładniak;

h)      Jacka Aleksandrowicza;

i)        Janusza Piotra Kurowskiego.

zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym z dnia 1 lutego 2005 roku, Rep. A nr 1099/2005, sporządzonym przed notariuszem Dorotą Kałowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 12/14 lokal B-2.

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1.      Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jednakże dla realizacji swoich celów - w szczególności organizacji zbiórek i imprez publicznych - Fundacja może też działać za granicą.

 

2.      Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§ 5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest Minister Polityki Społecznej zwany dalej "Właściwym Ministrem".

 

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza, a w szczególności wspieranie edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej.

§ 8

1.       Fundacja realizuje swoje cele statutowe inicjując, prowadząc i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

a)      nauczanie języków obcych w szkołach na terenach wiejskich;

b)      organizację językowych obozów letnich;

c)      kursy i wyjazdy edukacyjne;

d)      organizację projektów wspierających lokalne społeczności;

e)      udzielanie pomocy w procesach aplikacyjnych do szkół i uniwersytetów;

f)        udzielnie pomocy ułatwiającej młodzieży wiejskiej naukę i studia poza miejscem zamieszkania

g)       fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży

Powyższa działalność Fundacji jest działalnością nieodpłatną.

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

 

 1. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, Właściwym Ministrem oraz Ambasadą Polski w Wielkiej Brytanii.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wniesiony przez Fundatorów Fundacji i wymieniony w Akcie Notarialnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Statutu, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a)      funduszu założycielskiego;

b)      darowizn, subwencji, dotacji i spadków - zarówno krajowych jak i zagranicznych;

c)      dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;

d)      dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

e)      odsetek i depozytów bankowych.

 1. Cały dochód Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność, o której mowa w § 8 niniejszego Statutu.
 2. Punkt 2 § 11 nie zabrania jednakże wykorzystywania majątku Fundacji do opłacania kosztów usług obcych, transportu, i innych, pod warunkiem, że wynikają one bezpośrednio z konieczności uregulowania kosztów związanych z organizacją imprez charytatywnych i przyczyniają się do powiększenia majątku Fundacji, który będzie przeznaczony na cele statutowe.

§ 12

Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności zabrania się:

 

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie"),

b)      przekazywania na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji są:

a)      Rada Honorowej Fundacji, zwana dalej „Radą";

b)      Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem";

c)      Konwent Wolontariuszy, zwany dalej „Konwentem".

§ 17

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 8 członków.
 2. Członkowie Rady są zapraszani do pełnienia funkcji przez Fundatorów spośród osób cieszących się wysokim autorytetem społecznym. Decyzja o zaproszeniu i odwołaniu członków Rady zapada zwykłą większością głosów Fundatorów.
 3. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Rady może nastąpić w przypadku:

 

a)      rezygnacji;

b)      odwołania przez Fundatorów;

c)      śmierci.


§ 18

 1. Rada obraduje:

a)      na posiedzeniach, lub

b)      korespondencyjnie ( w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); obrady korespondencyjne wprowadza się ze względu na ograniczenia czasowe oraz odległe miejsca zamieszkania i pracy członków Rady.

 

2.      Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach wyboru członków Zarządu. W przypadku obrad korespondencyjnych decyzja nad uchwałą jest ważna, jeśli decyzję w jej sprawie wyrazi co najmniej połowa składu Rady. W przypadku obrad w formie posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej 30% członków Rady.

3.      Posiedzenia Rady zwoływane są na żądanie co najmniej dwóch jej członków, Zarządu, lub Konwentu.

4.      Członkowie Rady:

a)      nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w Radzie;

b)      nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

c)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 19

Do kompetencji Rady należy:

a)      określanie kierunków działalności Fundacji;

b)      przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu, udzielanie absolutorium Zarządowi;

c)      powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1;

d)      zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji;

e)      ustalanie wysokości ewentualnego wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz Fundacji;

f)        podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji;

g)      podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną fundacją, wstępowania Fundacji do stowarzyszeń co może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami;

h)      podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatorów.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 3 do 10 członków powoływanych przez Radę na okres czteroletniej kadencji, w tym z Prezesa Zarządu, przy czym pierwszy Zarząd zostanie powołany przez Fundatorów.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)      koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji;

b)      administrowanie majątkiem Fundacji;

c)      sporządzanie bilansów i sprawozdań Fundacji.

§ 23

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe.

§ 24

Statut przewiduje możliwość przyznania wynagrodzenia członkowi Zarządu, jeśli jego praca na rzecz Fundacji wyniesie więcej niż ½ etatu w miesiącu.

§ 25

 1. Konwent jest organem o charakterze wykonawczym, za pomocą którego realizuje Zarząd Fundacji realizuje cele statutowe Fundacji.
 2. Członków Konwentu w dowolnej liczbie wybiera Zarząd spośród sympatyków, wolontariuszy i osób oddanych Fundacji. Zarząd jest zobowiązany utrzymywać aktualną listę członków Konwentu.
 3. Członkowie Konwentu mogą zarządzać poszczególnymi projektami/modułami Fundacji powierzonymi im przez Zarząd Fundacji, w szczególności mogą pozyskiwać środki służące realizacji statutowych celów Fundacji, współpracować w tych celach z innymi instytucjami, a także organizować wydarzenia i spotkania ściśle związane z działalnością Fundacji.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU

§ 26

Zmiany Statutu dokonywane są przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu, Konwentu lub co najmniej połowy członków Rady.

§ 27

Zmiany Statutu uchwalone przez Radę wymagają pozytywnej opinii Fundatorów.

 

ROZDZIAŁ VI: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

 1. Fundacja ulega likwidacji na mocy decyzji Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.