top
     
 
Strona Główna
Mecenat Edukacyjny
Aktualności
Darowizny
Fundacja
Gdzie uczymy
Rada Honorowa
Zarząd fundacji
Media o nas
Partnerzy
Stypendia
Kontakt
RaportStrona Główna
Regulamin stypendiów PDF Drukuj E-mail

Regulamin Projektu Stypendialnego
Fundacji „Effectus Papilionis Foundation"

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i wypłacania stypendiów dla uzdolnio-nej młodzieży z terenów wiejskich znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej przez Fundację "Effectus Papilionis Foundation" z siedzibą w Warszawie posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego, zwanej dalej Fundacją.

§ 2
Zakres stypendiów

1.    Stypendia przyznawane przez Zarząd Fundacji mogą mieć następujący zakres wsparcia:

 1. udzielenie pomocy ułatwiającej dzieciom i młodzieży wiejskiej naukę i studia w miejscu zamieszkania lub poza nim;
 2. wsparcie finansowe edukacji dzieci i młodzieży w formie dopłaty do utrzymania ucznia np. dopłaty do mieszkania, wyżywienia, transportu, przyborów i podręczników służących nauce języka, kursów oraz wyjazdów edukacyjnych.

§ 3
Decyzje o przyznaniu stypendium oraz kryteria

 1. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie zamieszkujący na terenach wiejskich posiada-jący status ucznia VII klasy szkoły podstawowej, II i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich w dniu złożenia wniosku o przyznaniu stypendium. W wyjątkowych przypadkach o przy-znanie stypendium może się ubiegać uczeń młodszych klas szkoły podstawowej.
 2. Program stypendialny obejmuje swoim zakresem uczniów szkół podstawowych i liceów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej.
 3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Przy podjęciu decyzji o przyznaniu stypendium Zarząd Fundacji bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. uzyskaną średnia ocen w roku szkolnym 2017/18;
  2. osiągnięcia w konkursach i olimpiadach w ciągu ostatnich pięciu lat;
  3. zainteresowania i pasje.
 4. W wyjątkowych przypadkach stypendium może zostać przyznane przez Zarząd Fundacji w innych terminach i trybie niż określony w niniejszym Regulaminie w trakcie roku szkolnego.
 5. Od decyzji Zarządu Fundacji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.
 6. Liczbę przyznawanych stypendiów oraz ich wysokość w danym roku szkolnym ustalana jest każdorazowo przez Zarząd Fundacji.

     
§ 4
Wniosek o przyznanie stypendium

 1. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie, o których mowa w § 3 ust. 1, którzy poprawnie wypełnią i wyślą wniosek stypendialny, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wnioski niekompletne Zarząd Fundacji może pozostawić bez rozpoznania.
 2. Wniosek stypendialny należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: stypendia@papilionis.org w terminie 1-15 lipca 2018r. Wnioski wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Na życzenie Zarządu Fundacji uczeń jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane oraz osiągnięcia deklarowane we wniosku.
 4. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność prawną za prawdziwość danych deklarowanych we wniosku.

§ 5
Wysokość stypendium i jego forma

 1. Wysokość całkowitej kwoty przyznanego stypendium (długości cyklu wypłat) będzie ustalana przez Zarząd Fundacji w zależności od ustalonej potrzeby wnioskującego i możliwości finansowych Fundacji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Stypendium jest wypłącane jednorazowo bądź w ratach miesięcznych w zależności od decyzji Zarządu w trakcie danego roku szkolnego.
 3. Kwota stypendium jest wypłacana na wskazany rachunek bankowy przedstawiciela ustawowego ucznia któremu przyznano stypendium lub na rachunek bankowy ucznia, w którym przedstawiciel ustawowy jest współwłaścicielem tego rachunku.
 4. Fundacja dopuszcza inne formy przekazu środków w ramach projektu stypendialnego pod warunkiem, iż forma ta będzie zgodna z niniejszym regulaminem, statutem fundacji oraz obowiązującym prawem. Decyzje o przekazywaniu środków w innej formie niż wskazana w § 4 pkt. 3 podejmuje Zarząd Fundacji po wcześniejszym rozpatrzeniu i analizie danej formy przekazu środków na obszarze regulaminowo-prawnym.

§ 6
Umowa stypendialna

 1. Osoby, którym zostało przyznano stypendium przez Zarząd Fundacji, są zobowiązane do podpisania Umowy stypendialnej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Fundacji.
 2. Umowa stypendialna reguluje w szczególności wysokość oraz tryb wypłacania stypendium.
 3. W imieniu osoby małoletniej Umowę Stypendialną podpisuje przedstawiciel ustawowy.
 4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie przez wnioskującego lub jego przedstawiciela ustawowego Umowy Stypendialnej i jej wysłanie na podany przez Fundację adres.

§ 7
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publikację

 1. Wnioskujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach rozpatrzenia wniosków stypendialnych przez Fundację. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla procesu rozpatrywania wniosków stypendialnych w drodze konkursu lub podpisania umów stypendialnych. Odmowa przekazania danych oznacza pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub brak realizacji umowy przez Fundację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 2. Osoba, której Zarząd Fundacji przyznał stypendium, wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na stronie internetowej Fundacji oraz stronie na portalu społecznościowym Facebook.
 3. W przypadku osoby małoletniej zgodę na przetwarzanie oraz publikację danych osobowych wyraża przedstawiciel ustawowy.
 4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Effectus Papilionis Foundation z siedzibą w Warszawie (ul. Municypalna 67b, 02-281 Warszawa).
 5. Uzyskane przez Fundację Effectus Papilionis Foundation dane będą wykorzystywane w celu:
  1. przeprowadzenia naboru wniosków do Projektu Stypendialnego,
  2. wyłonienia osób, którym Zarząd Fundacji przyznał stypendium i zawarcia z uczniami umów stypendialnych,
  3. realizacji zawartych umów stypendialnych.
 6. Dane osobowe:
  1. wnioskodawców - będą wykorzystywane przez okres do 2 lat po zakończeniu procesu rekrutacji do programu stypendialnego;
  2. beneficjentów (osób otrzymujących stypendium) - będą wykorzystywane przez okres do 2 lat po zakończeniu terminu obowiązywania umowy stypendialnej.
 7. Wnioskujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych pracownikom, zleceniodawcom oraz wolontariuszom Fundacji do realizacji celów określonych w §7 ust. 5.
 8. Wnioskujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw. Zgoda na przetworzenie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: stypendia@papilionis.org, jej cofnięcie w trakcie realizacji Programu Stypendialnego będzie się wiązało z brakiem możliwości otrzymania dalszych świadczeń ze strony Fundacji.

§ 8
Monitoring wykorzystania stypendium przez ucznia

Fundacja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do osoby otrzymującej stypendium lub jej przedstawiciela ustawowego o przedłożenie oświadczenia w zakresie wykorzystania stypendium w trakcie wypłaty stypendium. Brak dostarczenia oświadczenia w wyznaczonym przez Zarząd Fundacji terminie skutkować może wstrzymaniem dalszych wypłat stypendium lub całkowitą utratą prawa do otrzymywania stypendium w ramach danego projektu.

§ 9
Cofnięcie, przerwanie oraz zakończenie wypłaty przyznanego stypendium

 1. Stypendysta traci prawo do otrzymania stypendium w przypadku:
  1. nie uczęszczania przez wnioskującego na zajęcia z języka angielskiego z przyczyn nieusprawiedliwionych (dotyczy szkół, w których Fundacja finansuje naukę języka angielskiego);
  2. skreślenia z listy uczniów szkoły;
  3. zaprzestania spełniania kryteriów do przyznania stypendium;
  4. podania niezgodnych z prawdą danych we wniosku stypendialnym;
  5. zaistnienia innych przyczyn poprzez podjęcie stosownej uchwały Zarządu Fundacji.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 osoba otrzymująca stypendium lub jej przedstawiciel ustawowy zostaną poinformowani o decyzji Zarządu Fundacji.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przerwaniu lub zakończeniu wypłaty stypendiów w ramach danego projektu stypendialnego bez konieczności podawania przyczyny. Przerwanie lub zakończenie wypłaty stypendium może mieć formę natychmiastową uwzględniającą uregulowanie przez Fundacje zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz innych zobowiązań finansowych lezących po stronie Fundacji.

§ 10
Postanowienia Końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu poprzez podjęcie stosownej uchwały Zarządu Fundacji. Wiąże się to z niezwłocznym poinformowaniem o zaistniałej zmianie uczestników danego projektu stypendialnego oraz ich przedstawicieli ustawowych w przypadku osób małoletnich.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Prezes Zarządu Fundacji ma głos rozstrzygający.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2018r.
 
dalej »